phao điện bơm nước

Liên hệ

Việc cắm máy bơm để bơm nước lên téc khi gần hết nước và để ý thời gian và rút máy bơm ra để nước không tràn ra ngoài rất mất thờ gian. Chúng ta muốn máy bơm phải tự động hóa : khi nước trong téc còn một nửa thì máy bơm phải tự chạy và bơm nước lên, nhưng khi nước gần đầy téc ( hoặc gần đầy bể ) thì máy bơm phải tự động ngắt . Hai việc trên của máy bơm phải tự động hoàn toàn và chúng ta không phải quan tâm đến việc máy bơm chạy và ngắt nữa . Để cho máy bơm tự chạy và tự ngắt khi cần thì chúng ta chỉ việc lắp phao điện cho máy bơm. Việc lắp phao điện cho máy bơm gia đình tự chạy rất đơn giản nếu chúng ta hiểu cơ bản về điện.

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: